Impro Neuf

Addresse
Slemdalsveien 15
Oslo
ONS 23 JAN
Improv Comedy Wednesday
23.01.2019 20:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 1 FEB
Spontan fredagshumor på Neuf
01.02.2019 20:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 15 FEB
Improshow med Impro Neuf
15.02.2019 21:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 1 MAR
Spontan fredagshumor på Neuf
01.03.2019 20:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 15 MAR
Improshow med Impro Neuf
15.03.2019 21:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 12 APR
Spontan fredagshumor på Neuf
12.04.2019 20:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 26 APR
Improshow med Impro Neuf
26.04.2019 21:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 10 MAI
Spontan fredagshumor på Neuf
10.05.2019 20:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 24 MAI
Improshow med Impro Neuf
24.05.2019 21:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf
FRE 7 JUN
Spontan fredagshumor på Neuf
07.06.2019 20:00 @ Lillesalen, Chateau Neuf